Facebook
uvod inzerenti nové inzeráty členstvi reklama poradna

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SERVERU www.babytuzex.cz


1. Uživatelé serveru

 

Tento server je určen hlavně pro inzerci dětského oblečení a věcí souvisejících s dětmi a rodinou, případně pro inzerci těhotenského oblečení a potřeb.

 

Uživateli serveru jsou jednak fyzické osoby nepodnikající („fyzické osoby") a osoby podnikající za účelem prodeje zboží („obchodníci").

 

Každý z uživatelů je plně odpovědný za veškeré údaje, které vkládá na server.

 

Fyzické osoby jsou prostřednictvím serveru oprávněny nabízet k prodeji své osobní movité věci.

 

Obchodníci, tedy osoby s příslušným oprávněním k podnikání, jsou oprávněni za níže uvedených podmínek nabízet prostřednictvím serveru movité věci komerční povahy. Za obchodníky jsou považováni i uživatelé, kteří mají vlastní e-shopy a jsou vlastníky inzertních stránek umístěných na jiných internetových stránkách. Uživatel, který nabízí věci komerční povahy (nové věci, věci na objednávku, věci ve větším množství než obvyklém), si je vědom, že pro prodej těchto věcí může být vyžadováno vlastnictví patřičného živnostenského oprávnění.

 

2. Užívání serveru

 

2.1. Bezplatná inzerce

 

Prodej zboží na tomto serveru je určen především pro jednotlivce, kteří zde mohou prodávat a nakupovat své movité věci. Možnost této inzerce mají tito uživatelé bezplatně.

 

Neplatící inzerenti jsou oprávněni vložit maximálně 100 fotografií.

 

2.2. Placená inzerce

 

Další možností je inzerce placená, která v sobě zahrnuje další výhody (účast na aukcích, přednostní zobrazování inzerátů, možnost vkládání neomezeného počtu fotografií, možnost aktualizace inzerátů, možnost dalších výhod).

 

Placená inzerce umožňuje taktéž komerční prodej, tedy prodej nových věci ve větším množství, starších věcí ve větším množství, outlet oblečení zahrnující tzv. customer return, oblečení na objednávku a podobně.

 

Více o placeném členství naleznete na adrese www.babytuzex.cz v sekci členství.

 

Více o klasické formě inzerce (v případě velkoobchodní nabídky zboží) pomocí reklamních bannerů naleznete na www.babytuzex.cz v sekci reklama.

 

2.3. Je zakázáno:

 

    a)    předávání přihlašovacích údajů třetím osobám;

 

    b)    registrace pod jiným jménem za účelem vkládání většího počtu fotografií než počtu povoleného (sankcí je zablokování popřípadě zrušení účtu);

 

    c)    prodávat věci, jejichž prodej je možný pouze se speciálním povolením (například léky na recept, věci prodejné pouze se speciálním povolením atd.);

 

    d)    využívat vzkazů pro uživatele pro zasílání reklamy na výrobky, na nabídku prací a různé jiné nabídky nesouvisející s prodejem konkrétní věci;

 

    e)    nepravdivě informovat o výrobci inzerované věci;

 

    f)    nabízet věci s tzv. ilustračními fotografiemi, které nepopisují danou konkrétní nabízenou věc a její stav;

 

    g)    vkládat zboží v množství, že fotografie nabízeného zboží neobsahuje zřetelně a viditelně stav všech nabízených věcí;

 

    h)    vkládat fotografie bez udání konkrétního zboží;

 

    i)    přenos, uchovávání nebo prezentace jakýchkoliv informací, dat nebo materiálů, které jsou v rozporu s legislativou České republiky, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy;

 

    j)    publikovat pornografii či obchod se sexuálně orientovanou tématikou, či inzerovat jakékoliv odkazy s podobným obsahem;

 

    k)    vkládat mezi inzeráty žádosti o příspěvky na různé sbírky (všechny tyto žádost je nutno konzultovat s provozovatele serveru). Toto omezení se týká i inzerce ostatních uživatelů, jako je prodej věcí za účelem finanční sbírky (např. inzerát typu "Koupí přispějete na ....")

 

    l)    nabízet nebo poptávat zboží nelegálního původu, nebo které je jinak v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy;

 

    m)    jakékoliv další šíření či kopírování obsahu internetového systému nebo jakékoliv jeho části, a to jakoukoliv elektronickou, písemnou či ústní formou bez výslovného písemného souhlasu provozovatele;

 

    n)    zahrnutí nebo zpracování obsahu internetového systému či jeho části do jakéhokoliv dokumentu;

 

    o)    jakékoliv narušení či zásah do technického nebo obsahového charakteru internetového serveru;

 

    p)    pro svou inzerci využívat fotografií pořízených jinými uživateli serveru za účelem prodeje své vlastní věci (toto omezení se vztahuje i na fotografie umístěných na jiných stránkách jako například elektronické katalogy, stránky výrobců apod.), přičemž pro využití těchto fotografií je nutný souhlas autora fotografie;

 

    q)    inzerovat padělky jakýchkoliv obchodních značek.

 


3. Provozovatel serveru (práva a povinnosti)

 

Provozovatel internetového serveru www.babytuzex.cz si vyhrazuje právo průběžně měnit podmínky užívání serveru, přičemž užívání serveru i po změně těchto podmínek je považováno za souhlas s těmito změnami.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitého ukončení registrace uživatelům, kteří budou porušovat podmínky tohoto serveru.

 

Provozovatel neodpovídá a neručí za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu zveřejněných informací.

 

Provozovatel chce poskytnout všem spravedlivé podmínky pro inzerci. V případě, že je zaregistrovaný uživatel vlastníkem vlastního bazaru a chtěl by vkládat odkaz na vlastní prezentaci, může tak učinit pouze po dohodě s provozovatelem.

 

Provozovatel nenese žádnou právní odpovědnost za škody způsobené v souladu s ustanovením 2.3.i) vůči registrovaným uživatelům ani třetím stranám.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo samostatně rozhodovat v otázkách posuzování takového obsahu, který je rozporu s podmínkami užívání serveru.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení či pozměnění inzerátů, které nemají souvislost se zaměřením tohoto internetového serveru.

 

Provozovatel, jeho dodavatelé a osoby spolupracující na tomto serveru, nebudou v žádném případě odpovídat za škody přímé či nepřímé jakéhokoliv druhu (včetně škod, které jsou důsledkem ušlých zisků nebo přerušení obchodů ) způsobené užíváním tohoto serveru, nebo neschopnosti užívaní tohoto serveru, jakéhokoliv webového serveru, na který odkazují tyto stránky, bez ohledu na to, zda byl či nebyl provozovatel na možnost vzniku těchto škod upozorněn.

 

Provozovatel také nezodpovídá za věcnost, správnost či pravdivost dalších odkazů a také nezodpovídá za jakékoliv případné škody vzniklé tímto užíváním, na které je možno se připojit prostřednictvím odkazů uvedených na serveru. Provozovatel nezaručuje optimální připojení na internetový portál. Provozovatel rovněž nezodpovídá či neručí za jakoukoliv část či obsah informací uvedených ve formě nabídky, reklamy či inzerce nebo obdobných zveřejnění, které jsou uvedeny na internetovém serveru třetími osobami.

 

Provozovatel serveru může, ale není povinen monitorovat nebo kontrolovat kterékoliv části serveru, kam uživatelé přenášejí nebo zasílají svá sdělení nebo kde komunikují výhradně mezi sebou, včetně (ale bez omezení) diskusních skupin a vzkazů.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo inzerce kdykoli přerušit či ukončit, vyřadit nabízené zboží, jakýkoliv obsah  (příspěvky do diskuse, hodnocení, vtipy atd.) či samotného uživatele ze systému, odepřít uživateli přístup na stránky, a to zejména z důvodu poškozování poskytovatele, jiného uživatele nebo porušení některého ustanovení těchto podmínek.

 

Provozovatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené přerušením registrace uživatele. V případě závažného porušení pravidel serveru (poškození jiných uživatelů, neuhrazení závazků či nezaslání věcí) souhlasí uživatel se zveřejněním svého jména v tzv. "Černé listině". V případě porušení pravidel a zablokování účtu se nevrací uhrazené poplatky za členství. Poplatky za členství budou vráceny pouze ve vážných případech (např. dlouhodobá nemoc nebo jiné závažné důvody) po vzájemné dohodě. Je možné zbývající členství převést po dohodě na jiného inzerenta.

 

Provozovatel je oprávněn poskytnout jakékoliv údaje o uživatelích serveru orgánům činným v trestním řízení, avšak nebude žádným způsobem nést odpovědnost v souvislosti s obsahem jakéhokoliv takového sdělení, ať už by měla taková odpovědnost vzniknout na základě zákonů týkajících se autorských práv, ochrany před pomluvami, ochrany soukromí, na základě zákonů proti pornografii či jiným způsobem. Provozovatel si ponechává právo odstranit zprávy, které obsahují jakýkoliv materiál, který by provozovatel považoval za urážlivý, nactiutrhačný, neslušný nebo jinak nepřijatelný. V případě zjištění nevhodného chování uživatele, jako jsou urážky, nadávky a napadání jakéhokoliv uživatele serveru, zasílány v jakékoliv podobě, ať již pomocí e-mailu nebo vzkazů a jiných komunikačních nástrojů na tomto serveru, může být uživatel zablokován.

 

Provozovatel je pouze zprostředkovatelem kontaktu mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá žádné záruky za kvalitu, původ či legálnost prodávaného zboží, ani za jeho upotřebitelnost k účelu, k němuž je určen. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Odpovědnost za dodání, odebrání a zaplacení zboží je plně na prodávajícím a kupujícím. Případné reklamace zakoupeného zboží prostřednictvím serveru nelze uplatňovat u provozovatele, ale výhradně u prodávajícího.

 

Provozovatel považuje získané informace za důvěryhodné a zavazuje se chránit soukromí uživatelů serveru, přičemž zaručuje plnou ochranu osobních údajů před zneužitím. Při registraci v internetovém serveru zadáváte některé své osobní údaje. Jsou to především jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon a adresa elektronické pošty. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci kupujícího a používáme je ke komunikaci s Vámi a k autorizaci při odpovědích na inzeráty.

 

Provozovatel serveru si váží Vaší důvěry a chrání Vaše osobní data před zneužitím. Informace o Vás shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby pro Vás. Vaše osobní data považujeme za důvěrná. Naše firma neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí straně s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

 

Poskytovatel se zavazuje zacházet s osobními údaji v souladu s Podmínkami užívání serveru a uživatelé používáním serveru www.babytuzex.cz a užíváním jeho služeb souhlasí se shromažďováním některých osobních údajů.

 

Provozovatel klade důraz na fakt, aby nebylo pod ochrannými známkami prodáváno zboží, které není originální a jedná se o padělek. Uživatel, který prodává či inzeruje pomocí těchto stránek padělky, se může vystavit možnosti trestního stíhání danými společnostmi. Uživatel nese veškerou odpovědnost za případné zneužití ochranných známek. Uvedené produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo servisními známkami příslušných vlastníků.

 

4. Závěrečná ustanovení

 

Tyto podmínky užívání serveru se řídí platnými právními předpisy České republiky.

 

Užívání serveru je pouze na vlastní riziko a odpovědnost.

 

 

Datum poslední změny : 25. 10. 2010

rozšířené hledání
© 2007 - 2011 BabyTuzex.cz, All rights reserved, Created by: nausus.cz